Κατασκευαστικές εργασίες

CPV code: 45000000-7.

Parent caregory: EL.

Sub categories

45000000-7: Κατασκευαστικές εργασίες
45100000-8: Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων
45200000-9: Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
45300000-0: Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων
45400000-1: Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων
45500000-2: Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή

Change language

Строителни и монтажни работи
Stavební práce
Bygge- og anlægsarbejder
Bauarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες
Construction work
Trabajos de construcción
Ehitustööd
Rakennustyöt
Travaux de construction
Construction work
Építési munkák
Lavori di costruzione
Statybos darbai
Celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni
Bouwwerkzaamheden
Roboty budowlane
Construção
Lucrări de construcţii
Stavebné práce
Gradbena dela
Anläggningsarbete